Výroba reklamy

Reklamou sa rozumie informovanie širokého okruhu potencionálních spotrebiteľov prostredníctvom oznamovacích prostriedkov s cieľom ovplyvniť ich postoje, spotrebné a nákupné chovanie.Reklamný oznam by mal byť zrozumiteľný a zdôrazňovať úžitok produktu, mal by byť hodnoverný, pravdivý.

V rámci reklamy je naša výroba zameraná:

  • informačne tabule pre interiér-exteriér
  • vývesné štíty
  • reklamné stojany
  • konštrukcie pre bilbordy
  • totemy
  • výstrčky,(svetelné)
  • prívesky na kľúče
  • držiaky vizitek
  • ..a rôzne iné reklamné predmety..